Leczenie naturalne

Natura dała Nam wszystko co niezbędne…

Centrum Leczniczo-Profilaktyczne Profesora Nieumywakina

Posted by naturalnel w dniu 10 października, 2014


Centrum Leczniczo-Profilaktyczne Profesora Nieumywakina
W zawierusze szybko mijające­go życia przypominamy sobie o na­szym ciele zazwyczaj dopiero wów­czas, gdy zaczynamy chorować. Do 20-25 roku życia doroślejemy, uczymy się; od 20 do 45 lat poświęcamy się rodzinie, dorabiamy się; od 45 do 60 -oddajemy nagromadzoną wiedzę. Wy­daje się, że jeszcze nie zdąży się po­żyć, a już pora iść na emeryturę. Dob­rze, jeśli jest się czym zająć i czemu poświęcić czas, lecz najczęściej czło­wiek, który pędził przez życie, napoty­ka ścianę bezczynności i czuje się ni­komu niepotrzebny, popada w choro­by, na które wcześniej nie zwracał uwagi. Efektem jest zawał, udar i życie się kończy.
Nikt nas nie uczył w młodości, ani tym bardziej na starość, jak być zdrowymi. Wciąż pędząc, żyjąc dla in­nych (państwa, dzieci, które utrzymuje­my do starości), cały czas do czegoś dążymy (stanowiska, tytuły, bogact­wo), spieramy się, a przecież na to wszystko potrzebne są siły i energia, których z upływem lat jest coraz mniej. Prawidłowo czynią ludzie za granicą -każdy niesie własny krzyż i za niego odpowiada.
Przez całe życie ani razu nie wy­kazujemy zainteresowania tym, jak działa najbardziej skomplikowana fab­ryka w naszym wnętrzu. A przecież Przyroda nagrodziła nas właściwościa­mi, których nie posiada nikt inny: sa­mowystarczalnością, samoregulacją i samoregeneracją. Tylko że o orga­nizm, podobnie jak o samochód, trze­ba dbać, robić okresowe przeglądy,
naprawy, smarowania (gimnastyka), nie mieszać benzyny z naftą (uporząd­kować odżywianie) itd.
I chociaż wymaga to pokonania określonych trudności, przejścia na in­ny tryb życia (odżywiania, ruchu, har­towania się), to pozbyć się chorób i zachować rześkość można w każdym, nawet starszym wieku.
Droga do zdrowia to praca nie mniej ważna niż jakakolwiek inna. Poś­więciwszy na nią jakieś 30-60 minut dziennie, stopniowo zaczniecie rozu­mieć, że zdrowia nie da się kupić, tylko trzeba na nie zapracować! Jednak re­zultaty takiej pracy są warte włożone­go w nie wysiłku i pozwolą Wam żyć w pełnym zdrowiu, a także nie stanowić na starość ciężaru dla dzieci.
Sami jesteście sobie winni, że spotykają Was choroby, a zrozumieć przyczyny tego, co się dzieje z Wa­szym zdrowiem, pomogą Wam praco­wnicy naszego Centrum Leczni­czo-Profilaktycznego, w którym zasto­sowano optymalne metody i środki udzielania pomocy medycznej, bez których wyleczenie pacjentów jest pra­ktycznie niemożliwe. Podstawą naszej pracy jest korzystanie z doświadczenia zgromadzonego przez medycynę lu­dową oraz z wiedzy o wzajemnych po­wiązaniach pomiędzy wszystkimi na­rządami i układami. Możliwe, że stanie się to zaczątkiem medycyny przyszłoś­ci, której podstawą będzie wiedza me­dycyny tradycyjnej i doświadczenie ludowej.
Do metod tych zalicza się: – Ocena stanu pacjenta przy po­mocy komputerowej diagnostyki irydo-logicznej (na podstawie tęczówki oka) i metody biolokacyjnej (na podstawie odczytu informacji z powłoki biopola -aury, która otacza człowieka);
089
Oczyszczenie organizmu z od­padów przy użyciu hydrokolonoterapii, z uwzględnieniem indywidualnych właściwości pacjenta, zastosowanie rozmaitych metod naturalnych, szcze­gólnie tlenu atomowego, jako jednego z najmocniejszych antyoksydantów, który niszczy każdą patogenną mikro­florę i likwiduje niedotlenienie tkanek, stanowiące przyczynę wszystkich chorób, w tym nowotworowych;
Wykorzystanie autorskich metod wzmacniania układu odpornościowego oraz procesów bioenergetycznych;
Korekcja kręgosłupa przy pomo­cy oryginalnego masażu uderzeniowo-falowego (metoda autorska), dzięki któremu w ciągu 1-2 seansów przy­wracane jest właściwe położenie krę­gów względem siebie, od czego nie­rzadko zależy całe zdrowie człowieka;
Limfodrenaż – limfa to płyn mię-dzytkankowy, który nasącza wszystkie tkanki i odpowiada za usuwanie z nich produktów metabolizmu; oczyszczenie limfy po hydrokolonoterapii pozwala znacznie skuteczniej uzyskać stan ogólnego oczyszczenia organizmu;
Korekcja struktury biopola (po­możemy Wam rozeznać się w sytuacji panującej w rodzinie, w pracy, pomo­żemy poprawić te stosunki. Nauczymy, jak samodzielnie przeciwstawiać się negatywnym wpływom energoinforma-cyjnym. Za pomocą tak zwanych mag-netronów, które nie mają odpowie­dników nigdzie na świecie – biokorek-torów, bransolet, lejków i innych wyro­bów, które swą strukturą i gradientem dokładnie odpowiadają polu magnety­cznemu Ziemi – dokonywane jest natu­ralne doładowanie energią, a tym sa­mym odbudowanie struktury biopola człowieka);
Ultrafioletowe napromieniowanie
krwi (aparat „Helios-1″);
Leczenie nadtlenkiem wodoru;
Leczenie sapropelem [szlam gli­niany powstały w środowisku wod­nym], preparatem z naturalnych złóż;
Sporządzenie zaleceń uwzględ­niających cechy pacjenta i charakter jego dolegliwości.
W naszym Centrum Leczniczo-Profilaktycznym pracują wykwalifi­kowani specjaliści, w tym również dok­torzy nauk medycznych, posiadający wielkie doświadczenie w dziedzinie medycyny ludowej. Przytulne gabinety, ciepła atmosfera i wzajemne zrozu­mienie rodzi zaufanie, pozwalające na leczenie się całymi rodzinami. I cho­ciaż wymaga to pokonania określo­nych trudności, przejście na inny tryb życia (odżywiania, ruchu, hartowania się), stanowi drogę do pozbycia się chorób, zachowania rześkości, i to w każdym, nawet starszym wieku.
Potem wszystko będzie zależeć już tylko od Was, Waszego wyboru, ja­ką drogą życiową chcecie kroczyć: od­zyskać zdrowie czy przegapić wśród dolegliwości życie, trwoniąc czas i pie­niądze w poszukiwaniu dobrych leka­rzy, bez jakichkolwiek gwarancji wyle­czenia.
Wystarczy przebudować swą świadomość, zacząć powoli przecho­dzić na drogę zdrowia zgodną z Przy­rodą, a uzyskacie drugą młodość, za­chowując zdolności wynikające z wie­ku. Doświadczenie Centrum Leczni­czo-Profilaktycznego, na czele którego stoję, stanowi tego najlepsze potwier­dzenie. Jego kuracjusze, stawiając ko­lejne kroki na drodze do zdrowia pod kierunkiem doświadczonych specjali­stów i wykorzystując otrzymane zale­cenia, osiągają znaczne sukcesy i od­zyskują zdrowie.
090
Opinie pacjentów
Nazywam się N. Almazow i od 7 lat cierpię na stwardnienie rozsiane. Niezależnie od tego, że leczyłem się już wszędzie (szpital miejski, woje­wódzki i inne), nie ma żadnych rezulta­tów, a nawet mój stan uległ pogor­szeniu Nieraz przychodziłem do szpi­tala na własnych nogach, a odwozili mnie do domu samochodem. Leczy­łem się u profesora Nieumywakina, gdzie wraz z zastosowaniem nadtlen­ku wodoru wewnętrznie i do nosa, przeprowadzono oczyszczenie jelit za pomocą hydrokolonoterapii, korektę kręgosłupa, limfodrenaż i ultrafiole­towe napromieniowanie krwi, co trwało jakieś 10-12 dni. Wcześniej prawie nie mogłem się poruszać ze względu na ból nóg i zachwiania równowagi. Po korekcie kręgosłupa poruszam się swobodnie, i nogi już mnie nie bolą. Wcześniej, by spojrzeć za siebie, mu­siałem odwracać się całym ciałem, a teraz swobodnie kręcę głową. Wcześ­niej miałem 3-5 dniowe zaparcia, a podczas wypróżniania oczy wycho­dziły mi z orbit. Teraz wszystko jest w normie i odbywa się bez wysiłku. Poprawił mi się wzrok. Wcześniej by­łem w stanie czytać jedynie wielkie li­tery, a teraz mogę przeczytać nawet drobny druk. Wcześniej wstawałem 2-3 razy w ciągu nocy, a teraz przesy­piam całą noc. Wszystkiego tego, cze­go nie są w stanie zrobić ogromne ze­społy pracujące w placówkach medy­cznych, dokonano w Centrum, w któ­rym pracuje tylko kilku lekarzy. Pod­czas mojego ostatniego pobytu w szpi­talu powiedziano mi wprost: „Nie mo­żemy Panu pomóc”. I tak nie udzielali mi żadnej pomocy. Komu jest potrze­bna taka medycyna? Lepiej stworzyć
więcej Centrów podobnych do tego profesora Nieumywakina, gdzie pa­cjenci spotykają się nie tylko ze zrozu­mieniem, ale i z pomocą, której tak bardzo potrzebują, będąc nikomu nie­potrzebni!
Iwanie Pawłowiczu! My pacjenci widzimy, ile sił poświęca Pan każdemu z nas. Dlatego też życzę Panu i wszy­stkim Pańskim współpracownikom krzepkiego zdrowia.
Moskwa
Jestem wdzięczny losowi za to, że spotkałem na swej drodze profeso­ra Nieumywakina. Moja żona od daw­na cierpi na chorobę Parkinsona. Gar­ściami łykała lekarstwa, od których czuła się jeszcze gorzej. Nie mogła chodzić samodzielnie, przewracała się, traciła orientację w przestrzeni, trzęsły jej się ręce i głowa, przez co praktycznie niczego nie mogła sama robić. Miała ałergię na wszystkie pro­dukty spożywcze koloru czerwonego.
Dowiedzieliśmy się o profesorze Nieumywakinie. Zgodnie z jego zale­ceniem już 7 miesięcy stosujemy wew­nętrznie nadtlenek wodoru, wcieramy go w całe ciało i zakrapiamy do nosa.
Przeprowadziliśmy oczyszcze­nie organizmu: jelita grubego przy po­mocy hydrokolonoterapii, wątroby -według szczegółnej metody Ludmiły Stiepanownej, naświetlanie krwi ultra­fioletem, korektę kręgosłupa – i w ogóle wszystko, co wykonują w „Centrum” Iwana Pawłowicza. Rezultaty widocz­ne są gołym okiem: żona zaczęła cho­dzić, sama wykonuje wszystkie pods­tawowe czynności, odzyskała mowę, pamięć, pozbyła się alergii na czerwo­ne produkty. Znacznie zmniejszyły się dawki przyjmowanych lekarstw, a nie­kiedy nawet zapominamy o ich zażyciu
091
– bierzemy je raczej z przyzwyczajenia.
Ja zresztą także zacząłem przyj­mować nadtlenek wodoru na pozosta­łe zabiegi nie mam pieniędzy). Czuję, że zwiększyła mi się wydolność, znikło uczucie ciężaru w żołądku, unormował się stolec. Mam wrażenie, że odmłod-niałem o 5-10 lat i stało się to po wielo­letnim przesiadywaniu w poczekal­niach różnych lekarzy, którzy mimo ca­łego arsenału przyrządów, widząc nas jedynie rozkładali ręce w geście bezsil­ności. Tymczasem w „Centrum” profe­sora Nieumywakina wszystko jest łat­we, zrozumiałe, i przede wszystkim ro­bione z chęci pomocy pacjentowi. Z wrażliwością i pragnieniem udzielania pomocy wyjaśniają tam, co człowiek powinien samodzielnie robić. Wnikają również w przyczyny choroby. Uświa­damiają, że bez osobistego wysiłku nie da się niczego osiągnąć.
Wielkie dzięki Panu za to wszys­tko, Iwanie Pawłowiczu. Życzymy Pa­nu i Pańskim współpracownikom dużo zdrowia.
Rodzina Kulikowych z Moskwy
Komentarz. Jak widać z opinii pacjenta, zabiegi przeprowadzone z udziałem nadtlenku wodoru i napro­mieniowania krwi UV dały dobrze roku­jący efekt. Nadtlenek wodoru jest nie tylko dodatkowym źródłem tlenu dla niedotlenionych komórek, likwidują­cym hipoksję, będącą powodem wsze­lkich zmian patologicznych z nowot­worami włącznie, lecz również swego rodzaju „czyścicielem”, będącym moc­ną trucizną, zdolną do walki z wszelką patogenną mikroflorą. Oto dlaczego w pierwszej kolejności należy uporząd­kować pracę układu pokarmowego i uruchomić układ immunologiczny, cze­mu sprzyja także naświetlanie krwi UV
za pomocą skonstruowanego przez nas unikalnego aparatu „Helios-1″.
Drogi Iwanie Pawłowiczu!
Wielkie dzięki i niski pokłon za pracę i miłość do nas – cierpiących na różne choroby. Jako osobowość sta­nowi Pan element leczenia w swym Salonie Leczniczo-Profilaktycznym. Słowo „salon” to określenie związane z pięknem. A Pan oczyszcza nas z wewnętrznego brudu, by organizm był czysty i działał jak nowy. Po przejściu cyklu leczenia, który zawiera głębokie oczyszczenie jelit za pomocą unikalnej metody, ultrafioletowe naświetlenie krwi, zadziwiającą w swej prostocie i skuteczności korektę kręgosłupa, nie wspominając już o sprawiającym cuda nadtlenku wodoru, wypiękniałam w 50%. Nie mam słów, by przekazać wdzięczność Panu i Pańskim współ­pracownikom. Postaram się, by o Pa­nu i Pańskim Centrum dowiedział się szeroki krąg ludzi w Izraelu.
Nina Yogen-Mogilewska Hajfa, Izrael
Mam 71 lat, jestem inwalidą II grupy, przeżyłem wybuch w Czarno-bytu i mam cały wachlarz dolegliwości: stenokardię, bóle stawów, nadciśnie­nie. Podczas badania profesor Nieu-mywakin wykrył wysoki stopień zanie­czyszczenia organizmu. Po komplek­sie zabiegów wykonanych w Centrum po raz pierwszy od wielu lat poczułem się jak człowiek mogący swobodnie poruszać się bez ataków stenokardii. Wcześniej samodzielnie wykonywałem oczyszczanie wątroby i jelit według różnych recept, ale bez rezultatu.
Oczyszczając się metodą Iwana Pawłowicza zauważyłem, że wyszło ze mnie tyle świństwa, że moje zdziwienie
092
nie miało granic. W ciągu 2003 roku trzykrotnie leżałem w szpitalach wojs­kowych im. Burdenko [jeden z najlep­szych szpitali w Rosji] i Wiszniews­kiego, bo nie mogłem już funkcjono­wać bez nitrogliceryny. Od marca za­żywam nadtlenek wodoru, zakrapiam nim nos i robię kompresy na różne części ciała. Proste i skuteczne.
Pragnę dodatkowo podkreślić stosunek personelu Centrum do pa­cjentów. Wrażliwość i życzliwość od­grywają znaczącą rolę w procesie zdrowienia, co odczułem na sobie.
Co ważne, uczą nas tutaj, że chorujemy przez własne lenistwo i liczenie na to, że ktoś będzie dbał o nasze zdrowie za nas. Wyjaśniają, co robić i jakich zaleceń się trzymać. Szczególnie wiele z nich można zna­leźć w książce „Endoekologia zdro­wia”.
Borys Iwanowicz Siemaszko
Moskwa
Choruję od 1994 roku, przeby­łam 4 zawały, mam niedokrwienie mię­śnia sercowego, stenokardię napado­wą, arytmię. Niemal co kwartał ląduję w szpitalu. Ból w plecach nie pozwalał mi na wspięcie się na 4 piętro, gdzie mieszkam, dlatego zmuszona byłam nie opuszczać domu. Dusiłam się, gar­ściami przyjmowałam lekarstwa, a pa­ni kardiolog powiedziała, że nie jest w stanie mi pomóc. Usłyszałam o profe­sorze Nieumywakinie i udałam się do niego, do Centrum. Spojrzawszy na mnie orzekł, że postawi mnie na nogi w ciągu 1-2 tygodni. Pomyślałam: Ja­kaś bzdura – 10 lat cierpień, wizyty u wielu lekarzy, i nikt nic nie wskórał, a on mi mówi o 2 tygodniach! Nie mia­łam jednak wyboru i musiałam zgodzić się z doktorem.
Wraz z początkiem serii zabie­gów zaczęły dziać się ze mną cuda. Po przeprowadzeniu uderzeniowo-fa-lowego masażu kręgosłupa, opraco­wanego przez doktora wraz z J.N. Grabar, znikły bóle w okolicy serca, a po czterech zabiegach hydrokolonote-rapii i limfodrenażu zrezygnowałam z tabletek. Oczyszczenie jelit to jakaś magiczna czynność. Wyszło ze mnie tyle śmieci… A ja nigdy nie zastanawia­łam się nad tym, co dzieje się wew­nątrz mnie.
Iwan Pawłowicz powiedział, że jelito grube rozciągnęło się i podniosło o 10-12 mm, i uciska serce, które nie może prawidłowo pracować. Dłatego nie pomagają żadne lekarstwa. A w okolicy odcinka piersiowego kręgosłu­pa kręgi odpowiadające za pracę ser­ca całkiem „zardzewiały”. Trochę kore­kty kręgosłupa rękami Iwana Pawłowi­cza zdziałało cuda i odmłodziło mnie o 10 lat (a mam 72 lata). Oczywiście, że było to bolesne, za to teraz chodzę bez przeszkód bez zadyszki. Nie mam już arytmii i bólu w okolicy serca. Teraz jestem w stanie sama o siebie zadbać. Po tym, jak nadtlenek wodoru zaczął działać, już się z nim nie rozstaję.
Jestem bardzo wdzięczna całe­mu personelowi medycznemu za to, że robią to, czego oficjalna medycyna nie może i nie umie robić. Tysiąckrotne dzięki za to, że przywróciliście mnie życiu. Teraz rozumiem, że zdrowie w znacznej mierze zależy od nas sa­mych i obiecuję stosować się do zale­ceń otrzymanych w Centrum. Za książ­kę „Endoekologia zdrowia” należy po­wiedzieć oddzielne „dziękuję”. Nie ma nic podobnego na półkach księgarń sprzedających literaturę prozdrowotną. Jest to skarbnica wiedzy o zdrowym stylu życia. Nic, tylko czerpać i stoso-093
wać w praktyce!
Nina Maksymowna Kowaliowa
Moskwa
Zachorowałem na stwardnienie rozsiane w 2001 roku. Poczułem, że coś jest nie tak z nogami. Chód stał się chybotliwy, nie mogłem długo ustać, zaczęły niepokoić mnie bóle w krzyżu. Niezależnie od leczenia, mój stan po­garszał się, chociaż leczyłem się w Neurologicznym Instytucie Naukowo-Badawczym i w szpitalach wojsko­wych. W szpitalu lotniczym wykryto u mnie zmiany w odcinku szyjnym krę­gosłupa i zaproponowano mi operację bez jakiejkolwiek gwarancji na popra­wę. Ostatnimi czasy wystąpiły nie tylko kłopoty z chodzeniem, ale i drętwienie nóg, rąk. Jelita przestały w ogóle dzia­łać bez pomocy środków przeczysz­czających. Pomyślałem, że nadchodzi koniec.
W informatorze „ZSŻ” przeczy­tałem o Centrum profesora Nieumy-wakina i wystarałem się o wizytę u niego. W ciągu pół godziny wyjaśnił mi, co się ze mną dzieje, co można po­cząć i, nie obiecując za wiele, przystą­pił do wykonywania zabiegów, zaczy­nając od korekty kręgosłupa.
Nie spotkałem się z niczym po­dobnym. Przy pomocy młoteczka i dre­wnianej płytki przejechał po kręgo­słupie, postukał po szczególnie cho­rych miejscach, pomanipulował palca­mi (wszystko to robił żartując) i nawet nie zauważyłem, jak zniknął ból z krę­gosłupa, a szczególnie z okolic lędźwi. Wstałem – i już nie było bólu. Przesze­dłem się nawet bez laski. Cud. Przep­łukano mi jelito grube, naświetlono krew UV, zacząłem przyjmować nad­tlenek wodoru i zakrapiać go do nosa, a także robić lewatywy z nadtlenku i
Mumio.
Minęło jakieś 10 dni i znów po­czułem się jak człowiek. Chodzę już po domu bez laski, drętwienie ustało, chód stał się normalny. Iwan Pawło­wicz zrobił też coś z moją szyją. Przes­tało mi się kręcić w głowie, ustał ból głowy – czyli wszystko wraca do normy. I wszystkiego tego dokonuje jeden lekarz z darem od Boga, profesor Nie-umywakin z pomocnikami, zastępując całe instytucje! Teraz, wiedząc co mam robić, mam nadzieję na zdrowie. Wie­dząc, co mogę zrobić samodzielnie, wykonuję wszystkie zalecenia rozu­miejąc, że polegać na tradycyjnej me­dycynie to próżny trud.
W.D. Kabulko, Moskwa
To miło, że praktycznie wszyscy pacjenci, którzy przeszli cykl leczenia w Centrum – niezależnie od charakteru choroby – piszą, że Centrum to ostat­nia deska ratunku. Śmiem Was zape­wnić, że wszyscy oni odczuli poprawę zdrowia, stali się prawdziwymi wyzna­wcami zdrowego stylu życia, i z tej dro­gi już nie zboczą. Zainteresowanych informuję o lokalizacji naszego Cen­trum Leczniczo-Profilaktycznego:
Adres: 127642, Moskwa przejazd Dieżniewa 19, korpus 1 Telefon: (495) 180-94-18 Sposób dotarcia:
stacja metra-„Sviblovo”    ,
autobus 61,
czwarty przystanek – „Zapovednaya” Godziny przyjęć: 10.00 – 20.00 za wyjątkiem soboty i niedzieli

Komentarze 4 to “Centrum Leczniczo-Profilaktyczne Profesora Nieumywakina”

 1. 初めまして

  私は熊本での脱毛サロン選びの口コミについてのサイトを運営しています。みんなが知りたい勧誘や失敗のない熊本の脱毛サロン、全身脱毛する時のポイント、全国展開していて安心できる脱毛サロンを熊本で探す方法、熊本のミュゼプラチナムはどんな感じ?、などなどこれから脱毛を始める人に役に立つ情報を全てまとめました。脱毛を熊本でするなら、絶対にココ。おすすめできる理由は痛くない、安くお試しできる、しつこい勧誘がないという3つ。

 2. malwina said

  witam, chciałabym dostac się do Centrum. mam wiele pytan, np. nie moge znalezc informacji ile moze kosztowac pobyt itp. czy ktos potrafi i chcialby mi pomóc? proszę o kontakt malwinanadrajkowska@wp.pl

  • Anonim said

   Pani Malwino , upłynęło już sporo czasu od kiedy prosiła Pani o jakieś informacje praktyczne dotyczące CENTRUM prof. Nieumywakina . Jeżeli już uzyskała Pani jakieś wiadomości , np. jak się tam dostać , ile trwa terapia itp. proszę podzielić się tymi wiadomościami. Aleksander.

 3. Konwinska said

  Zdrastwujtie kto pomoze mi do was pryjechat ja proszu o pomoc. Ja wieru czto Prof. mienia postawi na nogi.Moj Tel.0049 15785 609 231 mozesz podzwonic do mienia pierez WhapApp mozesz do mienia napisac mail meggiekoni@yahoo.de BALSZOJA SPASIBA JA CZEKAJU .POZDRAWLAJU.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s